skip to Main Content

Beleid

Historie

De Thomas Scheltus stichting is een voortzetting van Het Dameshuis zoals ontstaan overeenkomstig de wilsbeschikking van de heer Carel Scheltus, overleden op 14 juni 1894.
De statuten van de Thomas Scheltus stichting zijn op 5 november 1987 vastgelegd in een notariële akte.

Doelstelling

1. Het verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames van protestants-christelijke levensovertuiging boven de leeftijd van 45 jaar,
om te voorzien in directe levensbehoefte – materiële dan wel immateriële – indien deze hulp niet op andere wijze kan worden geboden.

2. Het geven van financiële bijdragen aan bejaardencentra. Instellingen of verenigingen op protestant-christelijke grondslag.
Beide laatstbedoelde ook werkzaam in de bejaardenzorg, ten behoeve van sociale, culturele en/of recreatieve doeleinden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen van wie twee lidmaten van de Christelijk Gereformeerde Kerk en vier van de Protestantse Gemeente Amersfoort.
Van deze laatste twee van de Gereformeerde Kerk en twee van de Hervormde Kerk. Allen kerken te Amersfoort.
In het bestuur kan nimmer een predikant zitting hebben.

Beheer

Met het vermogen wordt zorgvuldig omgegaan. Een beperkt deel staat op een spaarrekening. Een tweetal banken beheren het grootste deel van het vermogen.
Deze gelden zijn geplaatst onder een regiem met een defensief of matig-defensief risico profiel.

Administratie

Een bestuurslid is gekozen als secretaris/penningmeester.
De controle van de boekhouding vindt plaats door een accountant die over elk boekjaar een accountantsverslag opstelt, dat door het bestuur goedgekeurd moet worden.

Kosten

De door de stichting gemaakte kosten betreffen de gebruikelijke bestuurskosten, de administratiekosten en de kosten voor het beheer en de instandhouding van het vermogen.

Uitkering

Verzoeken om financiële hulp worden door het bestuur beoordeeld en al dan niet toegewezen. Daarbij is er geen limiet aan het totaal dat jaarlijks beschikbaar is.
Ondanks de wens het vermogen in stand te houden, wordt indien nodig op het vermogen ingeteerd.

Privacybeleid

De Thomas Scheltus Stichting is zeer terughoudend bij het vragen van gegevens. We hebben contactgegevens nodig van de instantie die een aanvraag bij ons doet.

Bij goedkeuring van de aanvraag hebben we gegevens nodig voor het overmaken van de toegezegde bijdrage.

Bij aanvragen voor individuele hulpverlening willen we geen privacy gevoelige informatie voor de mogelijke begunstigde van de aanvraag ontvangen.

Beleid vastgesteld op 11 april 2018.

Back To Top