skip to Main Content

De Thomas Scheltus Stichting is een voortzetting van Het Dameshuis. Dat Dameshuis is ontstaan aan het eind van de 19de eeuw, overeenkomstig de wilsbeschikking van Cornelia Thomas-Scheltus en Carel Scheltus Isaäcszoon (beiden overleden in juni 1894, 2 dagen na elkaar). De statuten van de Thomas Scheltus Stichting zijn op 5 november 1987 vastgelegd in een notariële akte. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 mensen.

Doelstelling volgens de statuten

  1. Het verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames van protestants-christelijke levensovertuiging boven de leeftijd van 45 jaar, om te voorzien in directe levensbehoefte – materiële dan wel immateriële – indien deze hulp niet op andere wijze kan worden geboden.
  2. Het geven van financiële bijdragen aan bejaardencentra en instellingen of verenigingen op protestant-christelijke grondslag. Beide laatstbedoelde ook werkzaam in de bejaardenzorg, ten behoeve van sociale, culturele en/of recreatieve doeleinden.